دوربین های تک چشمی یا دو چشمی به درد رصدهای نجومی می خورند یا نه؟

 

دوربین های تک یا دوچشمی که اغلب مورد استفاده شکارچیان است یکی ازراحت ترین، با صرفه ترین و شاید واجب ترین وسیله ای است که حداقل برای شروعیادگیری منظره آسمان و صورفلکی به کار می آید. این دوربین ها میدان دیدوسیعی دارند. البته عیب عمده این دوربین ها بزرگنمایی ثابت آن ها است، چونچشمی آن ها قابل تعویض نیست. عیب عمده دیگر این دسته از دوربین ها مشکلاستقرار آن ها است. اغلب دوربین های تک چشمی روی سه پایه نصب نمی شوند ونگه داشتن دوربین های دو چشمی دردسرهای فراوان دارد. به رغم میدان دیدزیاد این دوربین ها، حتی با وجود ساخت پایه ای برای رفع اشکال استقرار آنها، هنوز مشکل ردیابی اجرام باقی است. با همه این ها، هنوز دوربین های تکچشمی و دوچشمی یکی از ابزارهای لازم برای هر اخترشناس حرفه ای و آماتوراست و تازه، عیوب آن به قیمت کم شان می ارزد.

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي