کدام تلسکوپ، شکستی، بازتابی یا اشمیت-کاسگرن؟


معمولا" تلسکوپ ها را به دو نوع اصلی شکستی و بازتابی تقسیم می کنند. در تلسکوپ شکستی از یک عدسی برای جمع آوری و کانونی کردن نور استفاده میشود. در تلسکوپ بازتابی یک آینه مقعر نور را کانونی می کند. هر دو برایرصد مناسبند. اما هر کدام مزایایی خاص دارند. تلسکوپ های بازتابی اغلبگشودگی زیاد دارند، اما نسبتاً ارزان هستند. با وجود این تلسکوپ های شکستی معمولاً تصاویری واضح تر نسبت بهتلسکوپ های بازتابی به دست می دهند. منجمان آماتوری که می خواهند جزئیاتسطح سیارات را نگاه کنند از تسلکوپ شکستی، و آنهایی که می خواهند به اجرامکم نور مثل سحابی ها و کهکشان ها نگاه کنند از تلسکوپ بازتابی استفادهکنند.
نوع سوم تلسکوپ ها که تقریباً ترکیبی از ایندو نوع به نام کاتادیوپتریک که در آنها از آینه مقعر به عنوان شیئی و ازیک عدسی تصحیح کننده در جلوی لوله تلسکوپ استفاده می شود. به این نوعتلسکوپ اشمیت-کاسگرن هم گفته می شود. حسن این نوع تلسکوپ ها در آن است کهمعمولاً طول لوله تلسکوپ کمتر است و عدسی ابتدی لوله نقش تصحیح کنندهپرتوهای نور را دارد. این مدل ها هم محسنات تلسکوپ های بازتابی و هم شکستیرا دارا است و حجم کم آنها حمل و نقل شان را ساده می کند. اما قیمت آنهاکمی گران است. دو تولید کننده عمده این تلسکوپ ها، شرکتCelestronو دیگریMeadeاست. تلسکوپ های شرکتCelestronاز نظر اپتیکی از شرکتMeadeپیشیگرفته است. اما شرکتMeadeدر بخش الکترونیکی تلسکوپ از مرغوبیت بیشتریبرخوردار است.

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي