چرا ما از روی زمین فقط نیمی از ماه را می بینیم؟

ماه تقریبا" 27 روز طول می کشد تا یک بار به دور زمین بگردد. در همین زمان ماه دقیقا" یک دور کامل نیز به دور خود می چرخد. به این جهت ماه همواره یک روی خود را به ما نشان می دهد. انسان از روی زمین فقط یک روی کره ماه را می تواند ببیند. پشت ماه را فقط فضانوردی که با سفینه خود به دور ماه می چرخد قادر است مشاهده کند. به هر جهت انسان می تواند به دلیل نامنظمی های گوناگون در مدار ماه و نیز از طریق تغییر مکان مشاهده ماه در روی زمین در طول زمان ۵۹% سطح ماه را مشاهده کند. بقیه ۴۱% سطح ماه قبل از آغاز دوران سفر به فضا برای انسان کاملا" ناشناخته بود

.


بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي