مشخصه اصلی یک تلسکوپ چیست؟

 مشخصه اصلی یک تلسکوپ گشودگی (قطر عدسی یا آینه اصلی) آن است. هرچهقطر گشودگی تلسکوپ بیشتر باشد نور بیشتری را جمع آوری می کند و تصویر واضحو روشنتری به دست می دهد. در این صورت می توان اجرام کم نوری مثل سحابی هاو کهکشان ها را دید.
توان جمع آوری نور، با مجذور قطر عدسیمتناسب است. قطر مردمک چشم در هنگام شب تقریباً ۶ میلیمتر است. پس تلسکوپیبا قطر ۲۴ میلی متر (۴ برابر قطر چشم)، ۱۶بار بیشتر از چشم نور جمعآوری می کند. تلسکوپ ۴۸ میلی متری، ۶۴ بار بیش ازچشم نور جمع می کند و

توانتفکیک، یعنی اینکه تلسکوپ جزئیات جرم مورد رصد را چقدر تفکیک می کند. درنور زرد- سبز (میانه طیف مرئی)، توان تفکیک بر حسب ثانیه قوس از رابطه زیرحساب می شود.
عدد ۱۲٫۵ تقسیم بر قطر شیئی = توان تفکیک ( a )


بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي