بهترین فاصله کانونی برای تلسکوپ ها کدام است؟

فاصله کانونی تلسکوپ و اینکه این فاصله چقدر باید باشد، مهمترین مشخصهتلسکوپ نیست. تلسکوپ هایی با فاصله کانونی کم (۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر) بزرگنمایی کم و میدان دید زیاد دارند. در عوض فاصله کانونی زیاد (۱۳۰۰ تا۳۰۰۰میلیمتر) بزرگنمایی زیاد و میدان دید کمی دارند. به همین دلیل،تلسکوپ های با بزرگنمایی کم را برای مشاهده اجرام کم نور و معمولاً کهکشانخودمان استفاده می کنند و تلسکوپ های با بزرگنمایی زیاد را بیشتر برایمشاهده سیارات انتخاب می کنند.

بهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي