بزرگنمایی واقعی تلسکوپ چقدر است؟

 در بعضی ازتبلیغات می نویسند: با بزرگنمایی بیش از ۵۰۰ برابر!!! و بدین وسیله میخواهند وانمود کنند هر چه قدرت بزرگنمایی تلسکوپ بیشتر باشد، آن تلسکوپبهتر است. اما این قضیه حقیقت ندارد. برعکس، از نظر متخصصین بزرگنماییمهمترین خصوصیت یک تلسکوپ نیست. به طور نظری، تلسکوپ ها را می توان طوریساخت که بزرگنمایی بسیار زیادی داشته باشند! اما برای بدست آوردن بیشترینبزرگنمایی تلسکوپ ، باید این نکته را در نظر داشت که تصویر بدست آمده بایدواضح و از کیفیتی قابل قبول برخوردار باشد. این در صورتی است که به ازیهر ۲٫۵ سانتی متر قطر شیئی تلسکوپ نباید بیش از ۵۰ برابر بزرگنمایی به دستآورد. پس بهترین بزرگنمایی قابل قبول برای یک تلسکوپ ۳ اینچی (۷۵میلیمتری) ۱۵۰ برابر است. استفاده از بزرگنمایی های بیشتر (استفاده ازچشمی های با فاصله کانونی کم) تصویری نا واضح و مات به دست خواهد داد.

بزرگنمایی تلسکوپ عبارت است از نسبت فاصله کانونی شیئی به چشمیبهينه سازي و بازاريابي شده توسط : تيم تخصصي مهندس مهدی وردي